Zmiana terminu Walnego Zebrania

Zmiana terminu z 13 czerwca na 27 czerwca br. o godz. 18:00 w Gimnazjum nr 1 ul. Mściszewska 10 odbędzie się Walne Zebranie członków GSPON.                                                                                                   Obecność obowiązkowa.

 

          Porządek obrad Walnego Zebrania Członków      Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku na godz. 18.00 w pierwszym terminie, w przypadku braku quorum, w drugim terminie na godz. 18.15,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Sekretarza  Zebrania  oraz Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały o zaliczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanymi przez Stowarzyszenie w roku obrotowym 2016 na poczet funduszu statutowego.
 13. Wybory prezesa Stowarzyszenia – podjęcie, w drodze tajnego głosowania, uchwały o powołaniu prezesa Stowarzyszenia.
 14. Wybory członków Zarządu – podjęcie, w drodze tajnego głosowania, uchwały o powołaniu pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 15. Wybory członków Komisji Rewizyjnej – podjęcie w drodze tajnego głosowania, uchwały o powołaniu członków  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 16. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego – podjęcie, w drodze tajnego głosowania, uchwały    o powołaniu członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.