Statut

ROZDZIAŁ  I

 

Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia.

 

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą GSPON.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem stosownych przepisów na terytorium innych państw.

 

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Murowana Goślina.

 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji o tym samym, lub podobnym zakresie działania.

 

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami krajowymi, zagranicznymi  i międzynarodowymi.

 

§ 7

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki określi ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin.

 

 

 

§ 8

1.Stowarzyszenie może korzystać z pracy wolontariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Stowarzyszenie może do realizacji swych celów zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ  II

 

Cel i środki Stowarzyszenia.

 

§ 9

Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności lokalnej poprzez niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej niepełnosprawnością lub innymi przyczynami oraz ich rodzinom i opiekunom.

 

§ 10

 1. Cele w wymienionym § 9 zakresie Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
  1. zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych, rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków pobytowo opiekuńczych zwanych dalej: placówkami,
  1. organizowanie bazy lokalowej i materialnej dla prowadzonych placówek,
  2. gromadzenie i propagowanie informacji i doświadczeń wypływających z prowadzenia placówek,
  3. organizowanie współdziałania i współpracy rodziców, opiekunów, kadry oraz pracowników na rzecz funkcjonowania wyżej wymienionych placówek,
  4. organizowanie oraz prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej
   i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.
  5. organizowanie pomocy prawnej, materialnej, lekarskiej itd. dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.
  6. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
  7. inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.
  8. prowadzenie szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji
   i edukacji osób niepełnosprawnych.
  9. poszukiwanie potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.

 

3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 2 punkty 1, 5, 9.

 

§ 11

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:

  1. zrzesza osoby uznające celowość współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2)  współpracuje z samorządami, władzami publicznymi, instytucjami  i osobami prowadzącymi działalność na rzecz:

 • sprawności psychoruchowej oraz kultury czasu wolnego,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym
 • pomocy społecznej,
 • budownictwa obiektów rekreacyjnych, oświatowych, opiekuńczych i ich wyposażania.

 

§ 12

Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie może zabiegać o patronat i wszelkiego rodzaju pomoc ze strony, samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.

 

ROZDZIAŁ  III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

 

 

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, korzystający w pełni z praw publicznych, który jest zainteresowany celem  działalności Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

 

 

 

§ 15

1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jego działalnością.

2) korzystania ze zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 16

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 17

Zarząd Stowarzyszenia może w szczególnych przypadkach ustalić składkę niższą niż ogólnie przyjęta, względnie zwolnić od opłaty.

 

§ 18

1. Członkostwa zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie,

2) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich pomimo pisemnego upomnienia,

3) w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,

5) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek niewywiązywania się członka z obowiązków określonych w niniejszym Statucie i regulaminach oraz ustaleniach wewnętrznych władz Stowarzyszenia,

6) śmierci członka.

2. Postanowienia § 18 ust.1 mają odpowiednie zastosowanie do członków wspierających oraz członków honorowych.

 

§ 19

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 3. Członek Honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada biernego   ani czynnego prawa wyborczego.
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 191

       1.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna w kraju lub za granicą, która dla wsparcia celów Stowarzyszenia udziela pomocy rzeczowej lub finansowej. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
       2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa i obowiązki określone w §15 i §16 Statutu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ  IV

 

Władze Stowarzyszeni

 

§ 20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna stanowiąca kolegialny organ nadzoru,

4) Sąd Koleżeński.

 1. Kadencje wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.
 3. Wszystkie władze Stowarzyszenia wybierane są na wspólną kadencję.

 

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działania merytorycznego  i finansowego Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) wybór Prezesa i innych członków Zarządu,

5) wybór Komisji Rewizyjnej,

6) wybór Sądu Koleżeńskiego,

7) podejmowanie uchwał o nadawaniu i pozbawianiu godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu,

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania    w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania.

 

§ 25

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 10% członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż dziesięciu członków.

 

§ 26

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

1) prezes

2) wiceprezes

3) wiceprezes

4) sekretarz

5) skarbnik

6) członkowie Zarządu – do czterech (o ich liczbie zadecyduje przed wyborami Walne Zebranie Członków).

 1. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Jeżeli w okresie kadencji Zarządu zaprzestanie w nim działalności więcej niż 1/3 członków, Zarząd może uzupełnić swój skład o brakującą liczbę członków. Kadencja nowych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

§ 27

 1. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Jeżeli w okresie kadencji członek lub członkowie Komisji Rewizyjnej zaprzestaną w niej działalności, Walne Zebranie Członków uzupełnia skład Komisji o brakującą liczbę członków. Kadencja nowych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.

3) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansów,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia, a także prowadzenie jego działalności finansowej,

5) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych                    i zagranicznych,

6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów Statutu i regulaminów,

7) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,

8) powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im statutów określających ich status prawny i organizacyjny,

9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących  do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§ 30

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. kupować – na szczególnych zasadach lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług –  od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 31

       1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
       2. Jeżeli w okresie kadencji członek lub członkowie Sądu Koleżeńskiego zaprzestaną działalności w nim, Walne Zebranie Członków uzupełnia skład Sądu o brakującą liczbę członków. Kadencja nowych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

3. Sąd Koleżeński wybiera się dla rozstrzygnięcia sporów między członkami   Stowarzyszenia, które wynikły w obrębie Stowarzyszenia.

4. Sąd Koleżeński ma do dyspozycji następujące kary:

1) upomnienie

2) nagana

3) wykluczenie ze Stowarzyszenia

 1. Od orzecznictwa Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 33

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1)składki członkowskie,

2)wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3)dotacje, darowizny, subwencje, zapisy, spadki i wpływy z ofiarności publicznej,

4)wpływy z uczestnictwa w szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 331

Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

 

§ 34

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są dwa podpisy spośród: prezesa Zarządu, wiceprezesów             i skarbnika.
 2. Osoby wymienione w punkcie 1. mogą upoważnić pisemnie inną osobę   do podpisywania wyżej wymienionej dokumentacji w ściśle określonym zakresie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 35

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych  do głosowania w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

 

§ 36

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na który mają być przekazane majątek i fundusze Stowarzyszenia.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
 4. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).